logga makulera
Bokföringslagen säger om ditt bokföringsmaterial

Bokföringslagen om ditt bokföringsmaterial

Bokföringslagen är en lag i Sverige som reglerar hur företag och organisationer ska hantera sin bokföring. Den syftar till att skapa ordning och reda i företagens ekonomiska affärsverksamhet och att säkerställa att företagens bokföring är tillförlitlig och sanningsenlig.

Enligt bokföringslagen ska alla företag och organisationer i Sverige föra en bokföring och detta gäller oavsett om det är ett stort eller ett litet företag, ett aktiebolag eller ett enskilt företag. Bokföringen ska ske på ett sådant sätt att man kan redovisa företagets ekonomiska ställning och resultat. Detta gör det möjligt för myndigheter, kreditgivare, kunder, leverantörer och andra intresserade parter att få en tydlig bild av företagets ekonomiska situation.

En viktig del av bokföringslagen är att företag måste föra bokföringen på ett sätt som gör att det går att uträtta en rättvisande redovisning. Det innebär att man ska föra bokföringen på ett sådant sätt att man på ett lättförståeligt och precist sätt kan visa företagets ekonomiska situation. Detta kan göras genom att man följer de bokföringsregler som finns i lagstiftningen och de redovisningsprinciper som fastställts av Bokföringsnämnden.

Bokföringslagen är också viktig för att skydda företagens intressen. Eftersom företag måste följa bokföringsreglerna och redovisningsprinciperna, minskar risken för att företaget gör misstag eller försöker dölja ekonomiska problem.

Företaget måste även upprätta en balans- och resultaträkning, samt en förändring i eget kapital. Dessa dokument ska årligen skickas till Bolagsverket och ska även lämnas ut på begäran till intresserade parter.
Det finns även krav på att företaget ska ha en revisionsberättelse skickad till bolagsverket. Och detta gäller för alla företag som inte är undantagna.

Arkivera bokföring minst 7 år

Bokföringslagen säger att du skall arkivera din bokföring på ett betryggnde och överskådligt sätt i minst 7 år. Här efter kan du destruera den. Tidigare gällde 10 år men detta ändrades till krav på minst 7 års arkivering den 1 januari 2011.

Alla bolagsformer är skyldig att arkivera bokföring enligt 7 kap bokföringslagen. 

Läs mer:

Goverment.se

Skatteverket

Riksdagen

Bokföringsnämnden

Svenska bokföringslagen är en lag som reglerar hur företag och organisationer ska hålla sin bokföring. Syftet med lagen är att säkerställa att företagens ekonomiska rapportering är riktig, komplett och jämförbar, så att det är möjligt att fatta välinformerade beslut.

Bakgrunden till bokföringslagen är att skapa en öppen och transparent ekonomisk rapportering för företag och organisationer. Genom att ha en gemensam lag för bokföring kan man jämföra företagens ekonomiska resultat och bedöma deras hållbarhet.

Fördelarna med bokföringslagen är att det skapar en gemensam standard för ekonomisk rapportering, som gör det möjligt för investerare och andra intressenter att jämföra olika företag. Det hjälper också till att öka transparensen och tillförlitligheten i företagens ekonomiska rapportering.

Nackdelarna med bokföringslagen är att det kan vara svårt och kostsamt för företag att följa alla regler och krav. Det kan också leda till en ökad byråkrati och mindre flexibilitet i företagens ekonomiska rapportering.
Om man bryter mot bokföringslagen kan det leda till böter eller fängelse. Företaget kan också bli tvungen att rätta till sina ekonomiska rapporter och betala eventuella skatter som de inte har betalat tidigare. Det kan också påverka företagets rykte och dess förmåga att få finansiering.

Det är viktigt att följa bokföringslagen eftersom det är en viktig del av att hålla ordning på företagets ekonomi och för att undvika olagligheter. Bokföringslagen är också viktig för att skapa en öppen och transparent ekonomisk rapportering.